MENU

Regulamin

Regulamin


Regulamin aukcji na sprzedaż nieruchomości


I. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Użyte w Regulaminie aukcji na sprzedaż nieruchomości pojęcia oznaczają:
  • Regulamin - niniejszy dokument określający warunki aukcji elektronicznej na sprzedaż nieruchomości prezentowanych na stronie internetowej www.hls.com.pl
  • Organizator – HLS INVEST BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu pod adresem: ul. Jana Pawła 23/104 , 33-300 Nowy Sącz, KRS: 0000928366, NIP:7343569832, REGON: 382973028, kapitał zakładowy: 1 350 000,00 zł, będąca właścicielem strony internetowej www.hls.com.pl
  • Uczestnik / Oferent – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
  • Czas trwania aukcji – okres pomiędzy 17 Styczeń 2022 r. a 28 luty 2021 r., w którym Uczestnikowi przysługuje prawo składania ofert w ramach aukcji nieruchomości prezentowanych na stronie internetowej www.hls.com.pl
  • Logowanie - proces uwierzytelniający Uczestnika, dokonywany za pomocą danych do logowania na stronie internetowej www.hls.com.pl
  • Konto – zbiór danych określających Uczestnika wraz z zasobami licytacji przyporządkowanych do tego Uczestnika.
 2. Aukcja internetowa na sprzedaż nieruchomości jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).
 3. Przystąpienie do aukcji internetowej jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.


II. Warunki i zasady uczestnictwa w aukcji

 1. Nad prawidłowością przebiegu aukcji, w szczególności nad wyborem najkorzystniejszej ceny nabycia czuwać będzie Organizator reprezentowany przez– Prezesa Zarządu HLS INVEST BIS SP sp Z o o.
 2. Uczestnik biorący udział w licytacji na stronie internetowej zobowiązany jest do podania swoich danych:
  • w polu Nazwa należy podać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania;
  • w polu E-mail należy podać aktualny adres poczty elektronicznej, na który będą wysyłane powiadomienia o stanie licytacji;
  • w polu Telefon należy podać aktualny numer telefonu;
  • w polu Kwota oferty należy wpisać oferowaną kwotę za 1m2 powierzchni użytkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot licytacji.
 3. Uczestnik posiada wgląd w oferty składane przez pozostałych Uczestników aukcji tej samej nieruchomości w zakresie nazwy Uczestnika oraz wysokości oferowanej ceny nabycia.
 4. Organizator dopuszcza możliwość jednoczesnej licytacji przez tego samego Uczestnika więcej niż jednej nieruchomości prezentowanych do sprzedaży na stronie internetowej www.hls.com.pl 
 5. Cena wywoławcza nieruchomości podawana jest oddzielnie w odniesieniu do każdej prezentowanej nieruchomości.
 6. Cena nabycia nieruchomości obejmuje co najmniej cenę wywoławczą, o której mowa w ust. 3 powyżej. W przypadku uczestnictwa w aukcji przez więcej niż jednego Oferenta cena nabycia ustalona w wyniku aukcji obejmuje cenę wywoławczą powiększoną o postąpienie(minimum jedno).
 7. O wysokości postąpienia decydują Uczestnicy aukcji, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 100,00 zł (sto złotych) w odniesieniu do 1 m 2 powierzchni użytkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot licytacji, zaś ogólna (łączna) wartość postąpienia wyliczona zostanie automatycznie w stosunku do licytowanej nieruchomości.
 8. Uczestnik może wziąć udział w aukcji pod warunkiem wniesienia wadium w kwocie 1000,00 zł (tysiąc złotych) przed przystąpieniem do licytacji w terminie nie później niż do dnia31 maj 2022 r. Organizator dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formie pieniężnej poprzez wpłatę kwoty określonej w zdaniu poprzedzającym na nieoprocentowany rachunek bankowy prowadzony dla Organizatora w Banku ING BANK ŚLĄSKI 55 1050 1722 10000090 3184 2389 . Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.
 9. Wadium pieniężne wpłacone przez Uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium pieniężne zwraca się nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia aukcji, z wyjątkiem określonym w ust. 7 powyżej i ust. 9 poniżej. Zwrot wadium nastąpi poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy uczestnika aukcji, z którego została dokonana przez niego wpłata wadium.
 11. W wypadku braku przystąpienia przez Uczestnika, który wygrał aukcję, do zawarcia umowy oraz w wypadku gdy z innych przyczyn leżących po stronie Uczestnika niedojdzie do zawarcia umowy, wadium wniesione przez Uczestnika nie podlega zwrotowi.


III. Rozstrzygnięcie aukcji

 1. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą. Aukcję wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę w momencie zakończenia licytacji.
 2. Powiadomienie Uczestników o wygraniu aukcji odbędzie się niezwłocznie po zakończeniu aukcji drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 3. Aukcja jest ważna bez względu na liczbę Uczestników, jeżeli chociaż jeden Uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.
 4. Każdy Uczestnik, który wziął udział w aukcji zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej po cenie nabycia obejmującej cenę wywoławczą powiększoną o zaoferowane przez niego ostatnie postąpienie.
 5. Aukcję uważa się za zakończoną bez rozstrzygnięcia, jeżeli do niej nie przystąpił żaden uczestnik, tj. nie wniósł wadium i nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
 6. Organizator może odwołać aukcję bez podania przyczyny.


IV. Zawarcie umowy

 1. Najpóźniej w terminie do dnia 7 czerwiec  2022 r. osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona w formie korespondencji elektronicznej o miejscu i terminie zawarcia umowy deweloperskiej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 2. Cena nabycia ustalona w wyniku aukcji, pomniejszona o wpłacone przez Uczestnika wadium pieniężne, zostanie zapłacona przez nabywcę w ratach na rachunek powierniczy, zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 3. Koszty związane z zawarciem umowy deweloperskiej, w szczególności taksy notarialnej, ponosi nabywca nieruchomości.


V. Postanowienia końcowe

 1. Czynności związane z przeprowadzeniem niniejszej aukcji nie podlegają zaskarżeniu.
 2. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności zamieszczona na niniejszej stronie internetowej określająca zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia aukcji. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu aukcji elektronicznej będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w licytacji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: problemy w funkcjonowaniu aukcji, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; przerwy w funkcjonowaniu aukcji zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków aukcji określonych w niniejszym Regulaminie.

Nasza Lokalizacja

Odwiedź nasze biuro!


HLS INVEST BIS Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła 23/104, 33-300 Nowy Sącz

Tel: +48 888 978 769

Tel: +48 601 166 279

Email: sprzedaz@hls.com.pl

Email: biuro@hls.com.pl

Pn-Pt:   08.00 - 16:00
Sob:   08.00 - 12:00